Regulaminy

Regulamin

Inspektoratu Fundacji „Straż Ochrony Zwierząt”

§ 1

  Inspektoratu Fundacji „Straż Ochrony Zwierząt”

 1. Patrol Interwencyjny zwany dalej Inspektoratem Fundacji Straż Ochrony Zwierząt powołany jest w drodze uchwały Zarządu Fundacji Straż Ochrony Zwierząt.
 2. Działania Inspektoratu Głównego Fundacji Straż Ochrony Zwierząt finansowany jest z zasobów Fundacji Straż Ochrony Zwierząt lub zasobów własnych w obliczu działań wywołanych koniecznością wyższą.
 3. Inspektorat Główny Fundacji Straż Ochrony Zwierząt stanowi:
  1. Komendant powołany przez Zarząd FSOZ,
  2. Zastępca Komendanta FSOZ
  3. Nieetatowi Inspektorzy, którzy podpisują stosowne umowy z Zarządem.
 4. Komendant Inspektoratu Głównego w porozumieniu z Zarządem FSOZ powołuje i odwołuje Zastępcę Komendanta.
 5. Komendant, Zastępca Komendanta oraz wszyscy Inspektorzy działają w ramach struktury organizacyjnej Fundacji Straż Ochrony Zwierząt.
 6. Zarząd Stowarzyszenia nadzoruje pracę Inspektoratu Głównego.

§ 2

 1. W skład jednostki organizacyjnej Inspektoratu Fundacji Straż Ochrony Zwierząt wchodzą:
  1. Komendant Inspektoratu Głównego Fundacji Straż Ochrony Zwierząt,
  2. Z-ca Komendanta Inspektoratu Głównego Fundacji Straż Ochrony Zwierząt,
  3. Komendant Inspektoratu Terenowego Fundacji Straż Ochrony Zwierząt,
  4. Starszy Inspektor Fundacji Straż ochrony Zwierząt,
  5. Inspektor Fundacji Straż Ochrony Zwierząt,

§ 3

 1. Na Inspektora FSOZ może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
  1. posiada pełne prawa cywilne i obywatelskie,
  2. posiada dobry stan zdrowia,
  3. ukończyła szkolenie,
  4. zdała egzamin na Inspektora Fundacji Straż Ochrony Zwierząt.
 2. Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ wraz z jego Zastępcą mogą nadać stopień Inspektora FSOZ na warunkach specjalnych, po uzgodnieniu z Zarządem FSOZ.
 3. Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ lub jego Zastępca może odwołać Inspektora FSOZ, kiedy Inspektor nie wykonuje zadań zgodnie z Regulaminem, lub nie jest aktywny, przez co najmniej 3 miesiące.
 4. Inspektor może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji bezpośredniemu przełożonemu.

§ 4

 1. Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ oraz jego Zastępca działają na terenie całego kraju, nadzorując pracę wszystkich Inspektorów. Podlegają im wszyscy Komendanci Inspektoratów Terenowych.
 2. Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ wraz z jego Zastępcą w związku z działaniem służbowym Inspektoratu wydają: zarządzenia, dyrektywy, ustanawiają przepisy wewnętrzne, regulaminy oraz opracowują wzory mundurów i dokumentów niezbędnych do działania Inspektorów FSOZ.
 3. Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ lub jego Zastępca może podjąć wszelkie czynności należące do zadań Inspektoratu.

§ 5

 1. Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ wraz z jego Zastępcą powołuje Inspektoraty Terenowe w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt.
 2. W strukturach terenowych jednostek Inspektoratu FSOZ Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ wraz z jego Zastępcą powołują i odwołują Komendanta Inspektoratu Terenowego FSOZ.
 3. Komendant Inspektoratu Terenowego jest przełożonym wszystkich Inspektoratów na terenie jego działania.
 4. Obszar Inspektoratu Terenowego wyznacza Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ wraz z jego Zastępcą.

§ 6

 1. Komendant Inspektoratu Terenowego FSOZ kieruje działalnością na terenie właściwego mu Inspektoratu FSOZ poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń oraz formowanie wytycznych zgodnie z określonymi zadaniami dla podlegających mu Inspektoratów FSOZ.
 2. Komendant Inspektoratu Terenowego FSOZ może podejmować wszelkie czynności należące do zadań Inspektoratu na terenie właściwego mu Inspektoratu Terenowego.
 3. Inspektor za zgodą swojego przełożonego, po skoordynowaniu działań z Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ lub jego Zastępcą, może podjąć działania służbowe poza przydzielonym terenem.
 4. Komendant Inspektoratu Terenowego FSOZ nie wykonuje czynności zastrzeżonych dla Zarządu FSOZ określonych w statucie.

Uprawnienia Inspektora Straży Ochrony Zwierząt

§ 7

 1. Inspektor Fundacji Straż Ochrony Zwierząt ma prawo współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przepisach wykonawczych do Ustawy.
 2. Inspektor FSOZ ma prawo wykonywać rolę pokrzywdzonego tj. uczestniczyć w postępowaniach przygotowawczych oraz występować przed sądem, jako oskarżyciel posiłkowy lub oskarżyciel publiczny.
 3. Inspektor FSOZ może składać wniosek o odebranie zwierzęcia na okres czasowy w przypadku, gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta.
 4. Inspektor FSOZ Zwierząt w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 5. Inspektor FSOZ w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, ma prawo stwierdzić potrzebę jego uśmiercenia.
 6. Inspektor FSOZ ma bezwzględny obowiązek we wszystkich swoich działaniach, kierować się zasadami wynikającymi z postanowień Statutu Fundacji Straż Ochrony Zwierząt, Regulaminu oraz z zachowaniem etyki i współpracy międzyludzkiej.

Zadania Inspektoratu Fundacji Straż Ochrony Zwierząt

§ 8

 1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o ochronie zwierząt oraz przepisach wykonawczych do Ustawy.
 2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w tworzeniu prawa oraz wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt.
 3. Podejmując działania dotyczące wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestniczenie.
 4. Krzewienie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
 5. Współpraca w zakresie realizacji zadań Inspektorskich z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
 6. Kontrola warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach, gdzie przetrzymywane są zwierzęta.
 7. Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt.
 8. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.
 9. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, wspólne z Policją , Strażą Miejską, Izbą Celną oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami.
 10. Kierowanie wniosków do organów ścigania organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
 11. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego.
 12. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla Inspektoratów, patroli interwencyjnych, opiekunów, wolontariuszy i pielęgniarzy zwierząt oraz innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych.
 13. Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie akcji ratownictwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego spowodowanego atakiem dzikich, niebezpiecznych i agresywnych zwierząt.
 14. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego względem osób znajdujących się w zagrożeniu ze strony zwierząt.
 15. Udział w akcjach związanych z ratowaniem życia , zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przed zwierzętami, organizowanych przez inne podmioty.
 16. Opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami.
 17. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
 18. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej.
 19. Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunki do zwierząt.
 20. Organizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych, szkoleń, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.
 21. Organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska humanitarnego traktowania zwierząt.
 22. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi , instytucjami edukacyjno-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 23. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
 24. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.
 25. Realizacja programów zapobiegających bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez sterylizację, kastrację oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.
 26. Realizacja programów identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 27. Organizowanie, przeprowadzanie oraz opiniowanie akcji wyłapywania zwierząt.
 28. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1 – 28, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

§ 9

 1. Inspektor FSOZ jest zobowiązany do podejmowania działań określonych w Regulaminie bezzwłocznie, kierując się zasadą bezstronności, obiektywizmu oraz poszanowania prawa.
 2. Inspektor FSOZ przy wykonywaniu swoich czynności służbowych jest osobą niezależną, kierującą się tylko zasadami prawnymi, statutowymi i regulaminowymi oraz wytycznymi przełożonego.
 3. Dokumentację niezbędną do działania Inspektoratów FSOZ opracuje Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ wraz z jego Zastępcą, zatwierdzoną przez Zarząd FSOZ.

§ 10

 1. Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ wraz z jego Zastępcą określają zasady podejmowania interwencji oraz zasady sprawozdawczości dla podległych Inspektorów, ustanawiają wzór identyfikatora, pieczęci i umundurowania Inspektora FSOZ oraz zasady postępowania z nimi.
 2. Punkt 1 realizowany jest pod nadzorem Zarządu Fundacji Straż Ochrony Zwierząt.

Odpowiedzialność Dyscyplinarna

§ 11

 1. Inspektor FSOZ odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za nierespektowanie Statutu Fundacji Straż Ochrony Zwierząt i Regulaminu Inspektoratu Głównego Fundacji Straż Ochrony Zwierząt, przepisów prawa oraz zarządzeń i poleceń wydanych przez przełożonego w ramach zadań Inspektoratu FSOZ.
 2. Inspektorzy FSOZ mogą otrzymać następujące kary dyscyplinarne za uchybienia w pracy Inspektora FSOZ:
  1. upomnienie ustne,
  2. naganę na piśmie,
  3. zawieszenie w czynnościach służbowych na okres do 6 miesięcy,
  4. odwołanie Inspektora ze stanowiska i przeniesienie go na niższe stanowisko funkcyjne,
  5. pozbawienie uprawnień Inspektora.
 3. Kary dyscyplinarne, upomnienie ustne, upomnienie z wpisaniem do akt oraz naganę wymierza bezpośredni przełożony. Ukaranemu przysługuje odwołanie do Zarządu FSOZ w ciągu 7 dni od daty wymierzenia kary, zachowując drogę służbową. Od podjętego przez Zarząd FSOZ postanowienia nie przysługuje odwołanie.
 4. Karę zawieszenia w czynnościach służbowych może wymierzyć Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ lub jego Zastępca na wniosek bezpośredniego przełożonego Inspektora FSOZ z zachowaniem drogi służbowej. Ukarany może odwołać się od wymierzonej kary do Zarządu FSOZ w ciągu 14 dni zachowując drogę służbową odwołania.
 5. Karę odwołania ze stanowiska Inspektora FSOZ może wymierzyć Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ lub jego Zastępca. Ukarany może odwołać się od wymierzonej kary do Zarządu FSOZ z prośbą o ponowne rozpatrzenie w ciągu 14 dni zachowując drogę służbową odwołania. Odrzucenie zażalenia przez Zarząd FSOZ nie podlega potwornemu zaskarżeniu.

Wyróżnienia

§ 12

 1. Inspektorzy FSOZ mogą otrzymywać następujące nagrody i wyróżnienia:
  • – dyplom uznania Komendanta Inspektoratu Głównego FSOZ,
  • – dyplom uznania Komendanta Inspektoratu Terenowego,
  • – dyplom Zarządu FSOZ
  • – awans na wyższy stopień funkcyjny
  • – nagrodę rzeczową
 2. Wyróżnienia przyznawane są na wniosek Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ, Zastępcy Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ lub Komendanta Inspektoratu Terenowego po zatwierdzeniu przez Zarząd FSOZ.

Stopnie i Funkcje Inspektoratu Fundacji Straż Ochrony Zwierząt

§ 13

 1. Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ oraz Zastępca Komendanta Inspektoratu Głównego FSOZ posiadają oznaczenie:
  • cztery złote rozety na pagonach munduru
 2. Komendant Inspektoratu Terenowego posiada oznaczenie:
  • trzy złote rozety na pagonach munduru.
 3. Stopnie Inspektorskie w ramach struktury organizacyjnej FSOZ związane są z doświadczeniem Inspektorów.
 4. Ustanawia się następujące stopnie Inspektorskie i oznaczenia:
  • – Starszy Inspektor FSOZ – dwie złote rozety na pagonach munduru.
  • – Inspektor FSOZ – jedna złota rozeta na pagonach munduru
 5. Inspektor legitymuje się legitymacją służbową oraz w uzasadnionych przypadkach posługuje się pieczęcią firmową.
 6. Inspektor występujący podczas wykonywania czynności służbowych może występować w umundurowaniu galowym lub interwencyjnym.

Sprawozdawczość

§14

 1. Wszyscy Inspektorzy FSOZ oraz Komendant Inspektoratu terenowego FSOZ są zobowiązani do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego pozyskać od podległych Inspektorów FSOZ karty interwencji za miesiąc ubiegły i przesłać dane do Komendanta Inspektoratu Głównego FSOZ lub osoby odpowiedzialnej za archiwizowanie dokumentów w terminie nieprzekraczalnym do 15-go dnia kolejnego miesiąca.
 2. Komendant Inspektoratu Terenowego FSOZ ma obowiązek przesłać dane statystyki interwencji do Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20-go każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc ubiegły.
 3. Inspektor FSOZ jest zobowiązany do rozliczenia wykonanych działań interwencyjnych na bieżąco do swojego przełożonego oraz jednocześnie, w formie elektronicznej na wskazane konto email.

Mundur

§ 15

 1. Inspektor FSOZ winien nosić mundur zawsze podczas pełnienia obowiązków służbowych
 2. Mundur należy zachować zawsze w stanie schludnym i czystym oraz nie wolno dokonywać w nim żadnych zmian.
 3. Mundur Inspektora FSOZ, jeśli został zakupiony ze środków Fundacji musi być zwrócony w przypadku rezygnacji z pracy lub pozbawienia go stopnia Inspektora FSOZ w przeciągu 7 dni od momentu zakończenia umów o współpracy.
 4. Mundur zakupiony ze środków Fundacji wymagający wymiany z powodu zniszczenia winien zostać przekazany przełożonym FSOZ lub Zarządowi Stowarzyszenia. Jeśli zniszczenie nastąpi z winy Inspektora, będzie on musiał pokryć koszty naprawy lub wydania nowego munduru.
 5. Inspektor FSOZ, który otrzymał mundur zakupiony ze środków finansowych FSOZ, a z przyczyn nieusprawiedliwionych zrezygnuje ze współpracy, zobowiązany jest zwrócić koszty umundurowania.
 6. Mundur jest własnością Fundacji Straż Ochrony Zwierząt.
 7. Mundur Inspektora FSOZ składa się z dwóch wersji: galowej i roboczej.
 8. Wersja galowa składa się z:
  1. Białej koszuli z długim lub krótkim rękawem (w zależności od pory roku).
  2. Spodni i spódnicy koloru czarnego.
  3. Krawata koloru czarnego.
  4. Półbutów koloru czarnego
 9. Wersja robocza składa się z:
  1. Kamizelki w kolorze odblaskowym z nadrukiem na plecach „Patrol Interwencyjny Fundacji Straż Ochrony Zwierząt”
  2. Identyfikatora z numerem służbowym.
 10. Umundurowanie wymienione w pkt. 8-9 może być zakupione dla Inspektorów FSOZ ze środków finansowych Fundacji FSOZ. Jeżeli FSOZ nie posiada środków finansowych na zakup munduru, Inspektor może zakupić mundur z własnych środków.
 11. W przypadku braku munduru wymienionego w pkt. 10, Inspektor FSOZ musi posługiwać się następującymi elementami umundurowania Inspektora FSOZ:
  1. Legitymacja lub identyfikator Inspektora FSOZ.
  2. kamizelka z napisem na plecach „Patrol Interwencyjny Fundacji Straż Ochrony Zwierząt” .

Identyfikator Inspektorów FSOZ

§ 16

 1. Inspektor FSOZ jest upoważniony do otrzymana identyfikatora służbowego, który wydaje Komendant Inspektoratu Głównego FSOZ lub jego Zastępca na podstawie zdanego egzaminu, oraz pozytywnej opinii Zarządu FSOZ.
 2. Identyfikator wydawany jest imiennie, bezpośrednio konkretnej osobie, za poświadczeniem odbioru.
 3. Inspektor FSOZ posługujący się identyfikatorem podczas pracy winien go odpowiednio zabezpieczyć chroniąc przed zniszczeniem.
 4. Inspektor FSOZ nie może podczas interwencji wręczać identyfikatora osobom postronnym.
 5. Inspektor FSOZ w przypadku zgubienia identyfikatora winien jest bezzwłocznie zawiadomić swojego przełożonego, Komendanta Inspektoratu Terenowego, a ten Komendanta Inspektoratu Głównego FSOZ lub jego zastępcę.
 6. Inspektor FSOZ w przypadku rezygnacji z działań w Inspektoracie FSOZ winien złożyć identyfikator swojemu przełożonemu. To samo dotyczy okresu zawieszenia w pracy Inspektora FSOZ.
 7. Identyfikator Inspektora FSOZ jest własnością FSOZ.
 8. Identyfikator Inspektora FSOZ zawiera:
  1. Zdjęcie Inspektora.
  2. Imię i nazwisko Inspektora.
  3. Stopień Inspektora.
  4. Znacznik w formie hologramu (zastrzeżony) .
  5. Numer ewidencyjny.
  6. Potwierdzenie danych podpisem Komendanta FSOZ.

Odznaka Służbowa Inspektoratu FSOZ

§ 17

 1. Odznakę służbową stanowi logo Fundacji SOZ na tle gwiazdy ośmioramiennej.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie na podstawie jednomyślnego przegłosowania podczas Walnego Zgromadzenia Fundacji Straż Ochrony Zwierząt.

Fundacja „Straż Ochrony Zwierząt”
41-219 Sosnowiec
ul. Malczewskiego 3/3

© Bright Keeper 2018