Statut

Statut

Fundacji „STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Straż ochrony Zwierząt” zwana dalej „Fundacją” ustanowioną przez Andrzej Wawrzyniak i Mateusz Pawlak zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Agata Miland-Huzarewicz w kancelarii w Sosnowcu przy ulicy Kołłątaja 7, w dniu 23. 06. 2016r. Stanowiąc instytucjonalne rozwinięcie prowadzonej przez Fundatorów działalności w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, mającej na celu opiekę nad zwierzętami oraz środowiska, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Sosnowiec.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalności poza granicami Rzeczpospolite Polskiej.

§ 5

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 6

Fundacja używa pieczęci oraz loga, wskazujących jej nazwę.

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest działalność w zakresie Ochrony Zwierząt i Środowiska polegająca na ratowaniu zwierząt, zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, stosowania wobec nich przemocy oraz kontrola warunków bytowych w jakich przebywają, ochrona i otaczanie opieką wszystkich zwierząt skrzywdzonych porzuconych oraz zagubionych jak również promocji i edukacji pro-zwierzęcej.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powołanie Patrolu, jako organu interwencyjnego i kontrolującego.
 2. Kontrolę warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach gdzie są przetrzymywane zwierzęta.
 3. Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt.
 4. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.
 5. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, wspólnie z Policją, Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną.
 6. Kierowanie wniosków do organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
 7. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego.
 8. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
 9. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt, innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych.
 10. Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie akcji ratownictwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego spowodowanego atakiem dzikich, niebezpiecznych i agresywnych zwierząt.
 11. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego względem osób znajdujących się w zagrożeniu ze strony zwierząt.
 12. Udział w akcjach związanych z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przed zwierzętami, organizowanych przez inne podmioty.
 13. Opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami.
 14. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
 15. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 16. Wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych w tym medialnych.
 17. Współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
 18. Organizowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych i propagandowych, szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.
 19. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska oraz humanitarnego traktowania zwierząt.
 20. Organizowanie zbiórek publicznych i aukcji.
 21. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami edukacyjno-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
 22. Realizację zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw.
 23. Realizację programów zapobiegających bezdomności zwierząt.
 24. Realizację programów identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 25. Organizowanie, przeprowadzenie oraz opiniowanie akcji wyłapywania zwierząt.
 26. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-25, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska oraz wspierających działalność Fundacji.

§ 10

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi:
 • fundusz założycielski w wydzielonych środkach na działalność statutową 1000zł i gospodarczą 1000zł, wniesiony po równo przez każdego z fundatorów w wysokości 1000zł i staje się majątkiem Fundacji bezzwrotnie,
 • środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem. Fundacja nie ma prawa:
 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów fundacji lub pracowników fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku, do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 13

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. subwencji osób prawnych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  6. aukcji internetowych.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych oraz na inne koszty związane z jej funkcjonowaniem.

§ 14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolna realizacje jej celu o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenie jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji są:
 • Konwent Fundatorów
 • Zarząd Fundacji
 • Rada Fundacji
 • Inspektorat

§ 17

W skład konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście. Konwentowi Fundatorów przewodniczy Prezes Fundacji, wybrany przez ten konwent na okres wskazany w akcie wyboru, a w przypadku nieobecności Prezesa Fundacji inny z Fundatorów, wybrany w tym celu na okres nieobecności Prezesa Fundacji.

§ 18

Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu. W szczególności, konwent Fundatorów:
 1. określa kierunki i plany działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,
 2. powołuje i odwołuje zarząd Fundacji zgodnie z postanowieniami § 25 i 26,
 3. powołuje Radę Fundacji dla sprawowania kontroli gospodarki finansowej Fundacji oraz kontroli wewnętrznej, zgodnie z postanowieniem § 34,
 4. ustala kwotę środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji,
 5. może określić wynagrodzenie Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu lub innych członków konwentu Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
 6. wyraża uprzednią zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach określonych przez Konwent.

§ 19

Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.

§ 20

Posiedzenia Konwentu Fundatorów zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek każdego z pozostałych Fundatorów lub zarządu Fundacji.

§ 21

Uchwały konwentu Fundatorów mogą być powzięte, w obecności wszystkich Fundatorów.

§ 22

Uchwały Konwentu Fundatorów zapadają większością głosów.

§ 23

Zarząd Fundacji składa się, co najmniej z trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony przez konwent Fundatorów.

§ 24

Fundator może włączyć się w działania Fundacji, np. wejść w skład zarządu.

§ 25

Konwentowi Fundatorów służy prawo odwołania zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 26

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o prace. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji.

§ 27

Na posiedzenia Zarządu zaprasza się Prezesa Fundacji.

§ 28

Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Konwentu Fundatorów. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie. W szczególności Zarząd:
 1. sprawuje pieczę nad majątkiem Fundacji,
 2. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 3. ustala regulamin Biura Fundacji,
 4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 5. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji.

§ 29

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, zespół programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 30

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu a w jego nieobecności Wiceprezes, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Fundacji, Konwentu Fundatorów lub każdego pozostałego członka Zarządu.

§ 31

Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagany jest o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego członków, jak również obecność, co najmniej 2 członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 32-1

Rada Fundacji składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady, Członków Rada Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady powołuje na czas nieoznaczony Konwent Fundatorów, Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom w przypadku dłuższej nieobecności jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący, Na posiedzeniach Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 32-2

Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do uprawnień Rady Fundacji w szczególności należy: kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Konwent Fundatorów, kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Konwentu oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze Statutem, przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska, co do oceny wykonywania uchwał konwentu przez Zarząd oraz co do zgodności jego działalności ze statutem na piśmie, zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego, zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez zarząd Rada Fundacji zobowiązania jest złożyć Konwentowi Fundatorów.

§ 32-3

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z datą odwołania przez organ uprawniony do powołania członków Rady Fundacji
 2. Członkostwa Rady Fundacji nie można łączyć z funkcją członka Zarządu
 3. Członek Rady Fundacji nie może pozostawiać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim
 4. Z wyjątkiem przewidzianym w ust 5 członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia
 5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 32-4

Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków jak również obecności, co najmniej dwóch trzecich jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 33

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 1. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 2. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
 3. chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 4. działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 5. chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
 6. usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych
 7. handlu hurtowego i detalicznego sprzętem, akcesoriami, usługami i karmami dla zwierząt
 8. wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii
 9. usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby zwierząt, spotkań, szkoleń w zakresie ochrony zwierząt, udzielenia im pierwszej pomocy i opieki nad nimi.

§ 34

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeb z tym jednak, że na rachunku bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości, co najmniej połowy Funduszu Założycielskiego.

§ 35

Fundacja może występować, jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celi uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych fundacji.

§ 36

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnej, zwanej dalej, ,zakładami”'.

§ 37

Zakres działania Zakładu oraz zakresu uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 38

Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

§ 39

Zarząd ustala wymiary zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.

§ 40

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie przepisami obowiązującymi osoby prawne niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 41

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 42

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Konwent Fundatorów większością głosów.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 44

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 45

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 46

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.

§ 47

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 48

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art 5 ust 4 ustawy o Fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez konwent Fundatorów.

§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd Rejonowy.
W niniejszym tekście jednolitym statut Fundacji Straż Ochrony Zwierząt Sosnowiec uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany uchwalone przez Konwent Fundatorów i zapisane w rejestrze sądowym na podstawie postanowień Sądu Rejonowego.


Fundacja „Straż Ochrony Zwierząt”
41-219 Sosnowiec
ul. Malczewskiego 3/3

© Bright Keeper 2018